ДЕКЛАРАЦИЯ

за поверителност относно събирането, обработването и съхраняването на лични данни от Дентална Клиника „Шабаб“

 Въведение:

В качеството си на администратор на лични данни, одобрих настоящата декларация за поверителност и защита на личните данни в съответствие с действащото българско законодателство в областта на защитата на личните данни, както и с изискванията описани в Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по прилагането му и съгласно насоките на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) и Европейския комитет по защита на данните.

Събиране, обработка и съхраняване на лични данни:

„“Дентална клиника „ШАБАБ“ – “ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ САНУС – АМБУЛАТОРИЯ ПО ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА”“ ЕООД, с ЕИК: 205905305, събира, обработва и съхранява Вашите лични данни за следните дейности:

Предоставяне на здравни – стоматологични услуги;

Диагностициране;

Предоставяне на лечение и извършване на медицинска/и процедура/и;

Съхраняване на история на здравния статус на пациенти;

Запазване на часове за извършване на стоматологични услуги;

Извършване на статистика/проследяване и превенция на заболявания;

Заявка за контакт със стоматологичния кабинет чрез виртуално базирани форми за контакт;

Изготвяне на фактура за извършени услуги;

За извършване на горепосочените дейности, „“Дентална клиника „ШАБАБ““, обработва следните Ваши лични данни, както следва:

Три имена по лична карта;

ЕГН;

Постоянен адрес;

Данни за контакт – телефонен номер/електронен адрес за кореспонденция /имейл/;

Данни за здравословен статус /минал и настоящ/ – наличие на алергии, приемане на медикаменти, поставени диагнози, провеждани терапии и лечения.

При съхранението и обработването на Вашите лични данни, както и при подпомагане на определени дейности, „“Дентална клиника „ШАБАБ““, е възможно /в изрично изброените по закон случай/ да ги предостави на трети лица, при извършване на външни консултации със специалисти; НАП; НОИ; НЗОК; счетоводни кантори; В конкретни случаи, тези трети лица и/или техни представители биха могли да получат исканата информация.

„“Дентална клиника „ШАБАБ““ ще подсигури контрол и най-висока степен на защитата им, така че бъде напълно спокойни.

Вашите лични данни, съдържащи здравна информация и касаещи здравния Ви статус, могат да бъдат предоставени на трети лица, само при наличие на предпоставките на чл. 28 от Закона за здравето, както следва:

Лечението Ви продължи в друго лечебно заведение;

Съществува заплаха за здравето Ви или живота на други лица;

Необходимост от идентификация при летален случай, респективно установяване на причините довели до него;

За нуждите на държавния здравен контрол, за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания;

За нуждите на медицинската експертиза и общественото осигуряване;

За нуждите на Министерство на здравеопазването, НЗОК, РЗИ и НСИ.

Срокове на съхранение на събраната за Вас информация, съобразно срока на предоставяната услуга или предвидените в действащото законодателство срокове:

5 /пет/ години – за имуществени претенции, съгласно предвидения в Закона за задълженията и договорите общ давностен срок;

10 /десет/ години – съгласно действащото счетоводно законодателство – Закона за съхранение и обработка на счетоводни данни;

5 /пет/ години – за задължения за предоставяне на информация, надлежно изискана от Съда, Прокуратурата на Р. България, компетентните държавни органи;

30 /тридесет/ дни от дата на извършване на записа при видеонаблюдение.

III. Mерки за осигуряване на защита на Вашите лични данни:

„“Дентална клиника „ШАБАБ“ – “ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ САНУС – АМБУЛАТОРИЯ ПО ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА”“ ЕООД, с ЕИК: 205905305 следва строги процедури и правила за сигурност при съхранение на личните Ви данни, а също така и ги предпазва от нерегламентиран достъп, случайна загуба, унищожаване или увреждане. Сигурността на Вашите лични данни е наш основен приоритет, с който не правим никакви компромиси. За пълнота и осигуряване на максимална защита на своите пациенти и служители, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и на най-добрите международни стандарти.

IV. Права на субектите на лични данни:

При определени обстоятелства Вие по закон имате право:

да поискате информация за това дали денталната клиника съхранява Вашите лични данни, като в случай, че имате такива – какви са те, на какво основание и с каква цел ги обработваме и съхраняваме;

да поискате достъп до Вашите лични данни /тъй наречената „заявка за достъп до данни“/. Това Ви позволява да получите копие от притежаваните от нас Ваши лични данни и да проверите дали ги обработваме по законоустановения начин;

да поискате коригираните на притежаваните от нас Ваши лични данни;

да възразите срещу обработването на Вашите лични данни;

да поискате да ги изтрием или премахнем, ако надлежно сте възразили срещу обработването им;

да оттеглите даденото от Вас информирано съгласие за обработка на Вашите лични данни;

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ДЕЦА:

Защитата на личната неприкосновеност на децата в днешния интерактивен онлайн свят е от първостепенно значение за „“Дентална клиника „ШАБАБ““. Нашите уебсайтове и интерактивни платформи не са предназначение за или умишлено насочени към деца на и под 14 – годишна възраст. Ние не събираме, не обработваме и не съхраняваме лична информация за лица под 14 – годишна възраст.

ПРОМЕНИ В ПРАВИЛАТА, ОПИСАНИ В ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ:

„“Дентална клиника „ШАБАБ““ си запазва правото по всяко време и по своя преценка може да променя и допълва настоящата Декларация за поверителност, при спазване на действащото законодателство в областта на защита на личните данни. В случай на изменение, ние ще посочим датата на промяна и това изменение ще влезе в сила по отношение на Вас и Вашите данни след датата на това изменение или от друга, изрично посочена по – късна дата.

VII. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ:

„“Дентална клиника „ШАБАБ““, “ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ САНУС – АМБУЛАТОРИЯ ПО ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА”“ ЕООД, с ЕИК: 205905305, със седалище и адрес на управление: гр. София, СО, район “Овча Купел”, ж.к. “Овча Купел”, бл. 30, вх. “А”, ет. 7, ап. 20, представлявано от Едноличния собственик на капитала и законен представител – ЛИЛИЯ МАЖЕД ШЕЙХ АЛ ШАБАБ, тел. за вр. 088 40 84 864 , email: shababdent@gmail.com

Не се колебайте да ни потърсите по всяко време! Високо ценим Вашето доверие и партньорство.